RegulaminWarunki korzystania z systemu Asysto
oraz regulamin serwisu internetowego Asysto.pl

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ASYSTO LUB SERWISU INTERNETOWEGO ASYSTO.PL OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD KORZYSTANIA ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ŁĄCZNIE Z OGRANICZENIAMI UŻYTKOWANIA W NIM ZAWARTYMI. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO I SERWISU INTERNETOWEGO ASYSTO.PL MAJĄ TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚC JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, POWINIENEŚ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO I SERWISU INTERNETOWEGO ASYSTO.PL. PRZEZ KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI JEGO URUCHOMIENIE, ŁADOWANIE, UŻYWANIE, POBRANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU LUB INNE JEGO UŻYCIE LUB UZYSKIWANIE KORZYŚCI Z SYSTEMU. SERWIS INTERNETOWY ORAZ SYSTEM CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM, PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INNYMI PRZEPISAMI POWSZECHNIE OBOWIĄZUJEGO PRAWA. SYSTEM JEST LICENCJONOWANY, A NIE SPRZEDAWANY. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ SYSTEMU JAKO CAŁOŚCI ORAZ JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, W TYM TREŚCI, GRAFIK, UTWORÓW, WZORÓW I ZNAKÓW DOSTĘPNYCH W JEGO RAMACH NALEŻĄ DO USŁUGODAWCY LUB INNYCH UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW TRZECICH. OCHRONA PRZYZNANA OSYSTEMOWANIU OBEJMUJE WSZYSTKIE FORMY JEGO WYRAŻENIA.


Spis treści

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. CENNIK KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO, LICENCJA
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 7. DANE OSOBOWE
 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument określa wiążące zasady korzystania z Systemu Asysto oraz Serwisu Internetowego Asysto.pl. Regulamin oraz inne dokumenty i informacje, do których odsyła, określają w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania umów, w tym Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego; prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz innych osób korzystających z Systemu lub Serwisu Internetowego; ograniczenia w korzystaniu z Systemu Asysto oraz Serwisu Internetowego Asysto.pl; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy dokument, jak i System oraz Serwis Internetowy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że stroną Umowy Licencyjnej oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznej może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.
  2. Właścicielem Serwisu Internetowego Asysto.pl oraz podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszym Regulaminem do autorskich praw majątkowych do Systemu Asysto jest spółka HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gutkowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321411; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 110.334,00 zł.; NIP: 7393728072; REGON: 280362370; adres poczty elektronicznej: .
  3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. CENNIK – cennik korzystania z Systemu Asysto przez Użytkowników dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
   2. FORMULARZ KONFIGURACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający wstępną konfigurację Konta Klienta.
   3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
   4. KLIENT – Użytkownik będący stroną Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu Asysto lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się także do Klienta, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym będąca oznaczonym indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej) i hasłem zbiorem zasobów, informacji i funkcjonalności w Serwisie Internetowym Usługodawcy umożliwiającym korzystanie z Systemu Asysto.
   7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).
   8. SYSTEM; SYSTEM ASYSTO – system służący do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkowników, na który składa się zespół Usług Elektronicznych (w tym Konto Klienta) świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi systemem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi ich integralną część – będący przedmiotem Umowy Licencji oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej między Klientem, a Usługodawcą.
   9. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Systemu Asysto oraz Serwisu Internetowego określający wraz z innymi dokumentami i informacjami, do których odsyła, wiążące zasady korzystania z Systemu Asysto oraz Serwisu Internetowego Asysto.pl.
   10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS INTERNETOWY ASYSTO.PL - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną internetową: http://asysto.pl/ oraz jej poddomenami.
   11. USŁUGODAWCA; DOSTAWCA – spółka HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gutkowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn ); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321411; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 110.334,00 zł.; NIP: 7393728072; REGON: 280362370; adres poczty elektronicznej: .
   12. UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia lub przedłużenia licencji na korzystanie z Systemu Asysto zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą.
   13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   14. UŻYTKOWNIK – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z Systemu Asysto lub Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu Asysto lub Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.


 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Serwis Internetowy służy udostępnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z Systemu Asysto, którego jednym z elementów są Usługi Elektroniczne dostępne w ramach Serwisu Internetowego. Korzystanie z Systemu Asysto wymaga uprzedniego utworzenia Konta Klienta. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego, w tym Konta Klienta oraz korzystający z Systemu obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  3. Konto Klienta, Formularz Zamówienia i Newsletter dostępne są dla Usługobiorców.
  4. Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji (2) kliknięciu pola "Rejestracja", (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny przesłany na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej oraz (4) wypełnieniu Formularza Konfiguracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię; adres poczty elektronicznej;
   1. Korzystanie z Formularza Konfiguracji rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Użytkownika pola „Start”. Konfiguracja Systemu następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie czterech kolejnych kroków – (1) wyboru profilu działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkownika, (2) podaniu przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa firmy, numeru NIP, adres (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość), (3) wyborze subdomeny w Systemie oraz (4) uzupełnieniu harmonogramu pracy Użytkownika;
   2. Usługa Elektroniczna Konto Klienta będąca składnikiem Systemu Asysto świadczona jest: (1) odpłatnie, z zastrzeżeniem okresu testowego, (2) przez czas oraz (3) na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.
   3. W ramach Usługi Elektronicznej Konto Klienta, Klient korzysta z elektronicznego terminarza.
   4. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn. Rezygnacja z Konta Klienta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia należnych Usługodawcy płatności za korzystanie z Konta Klienta i Systemu Asysto oraz nie uprawnia Użytkownika do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Systemu.
  5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wyboru przez Klienta wariantu korzystania z Systemu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) dokonania płatności – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). Umowa może być zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  7. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn albo poprzez kliknięcie w stosowny link zamieszczonej w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
  9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.
  10. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 3. CENNIK KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO
  1. Niniejszy punkt Regulaminu określa ogólne zasady odpłatności dotyczące korzystania z Systemu Asysto. Szczegółowe warunki odpłatności wskazane są w Cenniku opublikowanym na stronach Serwisu Internetowego. Zarówno ogólne zasady wskazane w niniejszym Regulaminie, jak i szczegółowe warunki wskazane w Cenniku są wiążące dla Klienta korzystającego z Systemu.
  2. Korzystanie z Systemu Asysto jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku, z zastrzeżeniem okresu testowego. W trakcie okresu testowego Klient lub Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcjonalności Systemu przez okres oraz na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku. Okres testowy rozpoczyna się z chwilą utworzenia Konta Klienta i trwa jeden miesiąc.
  3. Opłata za korzystanie z Systemu Asysto naliczana jest w modelu subskrypcyjnym, to jest Użytkownik obowiązany do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie odpłatny wariant oraz okres korzystania z Systemu określony w Cenniku. Minimalny okres odpłatnego korzystania z Systemu Asysto wynosi 1 miesiąc i ustalany jest on przez Użytkownika w trakcie wyboru wariantu korzystania z Systemu. Brak dokonania płatności uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z odpłatnych wariantów Systemu Asysto. W przypadku upływu okresu danej odpłatnej subskrypcji Użytkownik posiada jedynie możliwość logowania się do Konta Klienta – pozostałe funkcjonalności zostają wstrzymane (są nieaktywne) do momentu opłacenia korzystania z Systemu na kolejny okres.
  4. Ceny podane w Cenniku są cenami netto.
  5. Użytkownik może dokonać płatności za korzystanie z Systemu Asysto z poziomu Konta Klienta, w zakładce dotyczącej rozliczeń i płatności. Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym oraz płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą.
   1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Klienta w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
   2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    1. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Licencyjnej.
  6. Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub Systemu Asysto nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany okres.


 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASYSTO, LICENCJA
  1. Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania przez każdego Użytkownika z Systemu Asysto (Licencja). Każdy Użytkownik korzystający z Systemu Asysto, w tym na podstawie Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu Asysto lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego lub na podstawie upoważnienia Klienta zgodnego z zawartą przez Klienta Umową Licencyjną dotyczącą korzystania z Systemu Asysto lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Systemu Asysto (Licencji).
  2. Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Systemu Asysto w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji - Użytkownik jest uprawniony do instalacji, używania, stosowania, wyświetlania lub korzystania w inny dopuszczalny sposób z Systemu Asysto zgodnie z zawartą umową o korzystanie z Asysto.pl na dowolnej ilości swoich Urządzeń oraz przez określoną w umowie ilość Użytkowników i w zakresie określonej w umowie.
  3. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony, w zakresie udzielonej Licencji do (1) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Systemie; (2) rozpowszechniania Systemu, w tym najmu Systemu lub jego kopii; (3) sublicencjonowania Systemu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Systemu – poza przypadkiem określonym w punkcie 4.18 Regulaminu) oraz (4) do wprowadzenia Systemu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu lub przekazywania w rozliczeniu.
  4. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Systemu Asysto niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  5. Usługodawca nie gwarantuje, że System Asysto jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać System bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że System Asysto lub sieć, na którym System jest zainstalowany i używany będą wolne od podatności na włamania lub ataki.
  6. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Systemu Asysto jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Systemowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
  7. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Systemu Asysto jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jej dostawców. System jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. System Asysto należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Systemu, za wyjątkiem przypadków określonych wyraźnie w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Systemu, a także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Systemu, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaki handlowe mogą być jedynie użyte do określenia wydruku sporządzonego przez System. Takie użycie znaków handlowych nie daje jednak żadnych praw własności do znaku handlowego. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Systemu.
  8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Systemu Asysto na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Systemu. Korzystanie z Systemu oznacza w szczególności jego instalację, uruchomienie, ładowanie, kopiowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z Systemu.
  10. Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Systemu Asysto są dostarczane przez niezależnych producentów i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.
  11. Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Systemu Asysto przez Użytkownika. Warunkiem korzystania z Systemu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z Systemu.
  12. Licencja zostaje udzielona na czas określony w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.
  13. Korzystanie z Systemu Asysto (udzielenie Licencji) jest odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.
  14. Klient może upoważnić innego Użytkownika do korzystania z Systemu Asysto w zakresie uzyskanej Licencji. Upoważnienie innego Użytkownika do korzystania z Systemu musi być odnotowane w ramach Konta Klienta w zakładce dotyczącej pracowników Klienta. W wypadku upoważnienia przez Klienta innego Użytkownika Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z Użytkownikiem za wszelkie działania upoważnionego Użytkownika korzystającego z Systemu i Serwisu Internetowego, a Użytkownik traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie udzielonego upoważnienia.
  15. Licencja poza przypadkiem wskazanym w punkcie poprzedzającym nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Systemu.
  16. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi i jedynie taki Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z Systemu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.
  17. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z Systemu Asysto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn. Rezygnacja z korzystania z Systemu Asysto nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia należnych Usługodawcy płatności za korzystanie z Systemu Asysto oraz nie uprawnia Użytkownika do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Systemu.
  18. Usługodawca może udostępnić aktualizacje Systemu Asysto. Klient będzie miał możliwość korzystania z zaktualizowanego Systemu pod warunkiem obowiązywania obecnej Licencji. Aktualizacja jest traktowana jako część Systemu i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej.
  19. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Użytkownik nie wypełnia lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub korzysta z Systemu Asysto w sposób naruszający zawartą Umową Licencyjną, Cennik lub w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
  20. Niniejszy Regulamin ani Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Usługodawcy.


 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Usługodawca licencjonuje System Asysto w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Systemu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję na System, w sumie nie więcej jednak niż wartość opłat uiszczonych za ostatni rok korzystania z Systemu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.


 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za reklamacje związane z działaniem Systemu, ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Reklamacje Użytkownik może składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:
   1. pisemnie na adres: Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
  3. Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.


 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
  2. Użytkownik, który umożliwia rezerwacje poprzez system Asysto, powierza Usługodawcy dane osobowe swojego klienta (imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres) w celu realizacji usługi. W zakresie tych danych osobowych Usługodawca nie jest administratorem danych, a jedynie procesorem, czyli podmiotem, któremu Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu.
  3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.
  5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://asysto.pl/polityka-prywatnosci


 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
  3. W wypadku usunięcia lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z Systemu Klientowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nie reeksportowanie Systemu, jego części ani żadnego procesu lub usługi będących bezpośrednim elementem Systemu (zwanych dalej wspólnie „Składnikami Zastrzeżonymi”), do żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez Polskę, ani do żadnego przedstawiciela narodowości któregokolwiek z tych krajów, bez względu na miejsce jego przebywania, który zamierza przekazać lub przesłać Składniki Zastrzeżone z powrotem do tego kraju. Wszelkie prawa do użytkowania Systemu są udzielane wyłącznie przy założeniu, że tracą one moc, w przypadku złamania powyższych zastrzeżeń.


 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
  2. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone.
  3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie.
  5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
  6. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone przepisami prawa, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.